سنگوما گزارش مالی سه ماهه اول 2016 خود را منتشر کرد

درآمد سنگوما

امروز برجسته  ترین اظهارات ممیزی نشده، تلفیقی از صورت های مالی موقت سه ماهه اول سال مالی 2016 و پایان یافته در 30 سپتامبر 2015 خود را منتشر کرد.

فروش سه ماهه اول سال مالی 2016  سنگوما در حدود 4.71 میلیون دلار بوده است که رشد 70% از میزان 2.77 میلیون دلار در سه ماهه اول سال مالی 2015 داشته است. همانند سال های گذشته، درآمد سنگوما در سه ماهه اول چیزی پایین تر از آنچه در سه ماهه چهارم در سال مالی قبلی داشته، بوده است. با توجه به تقاضای فصلی پایین در طول ماه های تابستان، این موضوع روندی معمول بوده که این شرکت انتظار داشت.

ادامه مطلب را می توانید در سایت سنگوما مطالعه کنید.

نظرها بسته شده است.