پاسخ بهاز Ubuntu استفاده می کنم و زمانی که سعی می کنم از نصب ./Setup استفاده کنم، ییغام خطای زیر را دریافت می کنم; “./Setup: 1014: Syntax error” ، علت چیست؟

اوبونتو- Ubuntu از محیط پوسته Dash به جای یک محیط به سبک Bash استفاده می کند و اسکریپت ها باید نسبت به این امر آگاه باشند. اسکریپت بخش “تنظیمات” را باز کرده و در اولین خط “#!/bin/sh” را به “#!/bin/bash” تبدیل کنید. این کار به Ubuntu می گوید که بجای پوسته پیش فرض، از پوسته Bash استفاده کند.
در اینجا به لیستی از syntax error  ها که نشان دهنده این موضوع است، اشاره می کنیم:
-./Setup: 1293: Syntax error: “(” unexpected
-./Setup: 1041: Syntax error: Bad substitution