پاسخ بهتعیین پورت و کانال در A500

تعیین کردن این موضوع به اینکه کدام ورژن از درایور در حال استفاده است بستگی دارد. Wanpipe-3.3.6 و یا استریسک های پایین تر مستقیماً به شما می گوید که کدام پورت و کانال به وسیله تماس در حال استفاده است. به عنوان مثال، Wanpipe-3.3.5 و یا جدیدیتر، مستقیماً این مطلب را نشان نمی دهند.
برای Wanpipe-3.3.6 و یا جدیدتر:
استریسک، خروجی زیر را برای نشان دادن دستور کانال در زیر نشان خواهد داد:
faq4
شما می توانید کانال woomera در حال استفاده، را که به وسیله رشته “woomera/g1/1-XXXXXX”  مشخص شده است، ببینید. شماره بعد از “/” و قبل از “-“ شماره کانال ترکیب شده تماس تلفنی است که در حال عبور است. این شماره، دهانه و کانال مورد استفاده نقشه زیر را به تصویر می کشد.
 
اکنون، شماره دهانه در اکثر موارد، شماره wanpipe است ولی اگر می خواهید 100% مطمئن باشید یا در حال راه اندازی یکی دیگر از کارت های سنگوما هستید، نیاز دارید تا بدانید هر دهانه به کدام wanpipe متعلق بوده و آن را تنظیم کنی. در  /etc/wanpipe/wanpipeX.conf file….

IGNORE_FRONT_END = NO
، شما مقدار “TDMV_SPAN=Y” را می بینید که شماره دهانه به این wanpipe ضمیمه شده است.

faq6