پاسخ بهتنظیم سیستم برای کار با دو کارت سنگوما و دیجیوم

مواردی که در ادامه می آید، به شما کمک می کند که سیستمی که شامل هر دو کارت Sangoma AFT و دیجیوم است را برای استریسک، تنظیم کنید.

  1. اسکریپت را برای تنظیم کارت سنگومای خود، راه اندازی کنید.

-> i.e wancfg_dahdi

این دستور، /etc/dahdi/system.conf و /etc/asterisk/chan_dahdi.conf را برای کارت سنگوما ایجاد می کند.

 سطح راه اندازی سیستم خود که در آن سیستم بوت می شود را پیدا کنید و سپس فایل را باز کنید.

        -> vi /etc/inittab/        <—— سطح اجرای شما بعد از خط “id:”  (i.e. id:3:initdefault) نشان داده خواهد شد.

در اینجا، لازم است wanrouter و Dahdi, را جستجو کنیم، و از اینکه wanrouter قبل از Dahdi شروع شده است، مطمئن شویم.

 —> ls |grep dahdi شروع دستور با شماره ای که پشت سر S می آید، مشخص می شود. ( به طور مثال S26dahdi )

-> ls |grep wanrouter  — ( به طور مثال S25wanrouter)

همانطور که با مثال بالا مشخص شد، wanrouter  زمانی که شماره پایین تری دارد، قبل از dahdi شروع می شود. اگر نتایج شما مثبت باشد، می توانید شروع دستور را با تغییر نام فایل و شماره های محدوده آن، دوباره تنظیم کنید.
اگر نتایج تحقیق در مورد dahdi، چیزی را نشان نمی دهد، به این معنی است که شما اسکریپتی برای شروع ندارید. برای ایجاد شروع یک اسکریپت، به فهرست راهنمای منبع dahdi رفته و بنویسید: make config. اکنون، اسکریپت هایی که ایجاد شده و با شروع این مرحله دوباره پردازش شده است، شروع می شود. 
 
3. استریسک را متوقف کرده، wanrouter و dahdi را نیز متوقف کنید.

 دستور کد
 اکنون، wanrouter را که به وسیله dahdi ادامه می بابد، شروع کنید.
توجه: به بخش اصلی می رسیم که بعد از “wanrouter start” به آن قسمت، هدایت می شوید که نشان دهنده یک پیغام خطاست و محدوده مشکل تنظیمات را مشخص می کند. این پیام را به عنوان اولین ورودی کارت دیجیوم نادیده بگیرید و اینکه کارت سنگوما نمی داند چگونه تنظیم شود. سپس شما به مرحله بعد هدایت می شود.

faq2
در این مرحله، ما کارت سنگوما را که اولین بار در ورودی dahdi با شروع wanrouter خوانده شده است، داریم. می توانید cat /proc/dahdi/  را در بین هم اجرا کنید و دقیقا نحوه اجرای این فرآیند را ببینید. زمانی که هر دو کارت به عنوان ورودی های Dahdi خوانده می شوند، لایه های بالای سیستم برای Dahdi غیر قابل تشخیص اند.

5. dahdi_genconf را اجرا کنید.
این دستور، دوباره /etc/dahdi/system.conf را می نویسد و شامل کارت سنگوما و دیجیوم خواهد بود. تا زمانی که این شرایط برقرار باشد، تنها ورودی های dahdi به عنوان ورودی در نظر گرفته می شوند. این نکته مهم است که بنویسید dahd_genconf که آن هم از syntax “dchan=24 برای تعریف یک D-channel استفاده می کند، ولی سینتکس درست سخت افزار سنگوما “hardhdlc=24” است. از اینکه این تغییرات، قبل از ادامه کار اعمال شده باشند، مطمئن شوید.

6. دوباره بنویسید: chan_dahdi.conf همه چیزی که لازم است در این فایل انجام شود، این است که تنظیمات کارت دیجیوم را به انتها اضافه کنید. وقتی کارت سنگوما برای اولین بار خوانده می شود، تنظیمات در اینجا به وسیله wancfg_dahdi ایجاد شده و صحیح است و تنظیمات دیجیوم در این قسمت نشان داده می شود.