پاسخ بهدریافت کد cleardown

کدهایی که موجب Call cleardown می شوند، در سایت  wiki.sangoma.com در بخش مستندات>مستندات فنی> دیگر اسناد مفید> مطلب ‘Q850 Cleardown cause codes’ یا 
(Documentation > Technical documentation > Other useful documents > ‘Q850 Cleardown cause codes’ document)
مستند شده اند. این مطلب بر اساس استاندارد Q.850 و با ارائه دلایل مشخصی، علت دریافت پیغام call cleardown در محیط ویپ وگا را توضیح داده است.