پاسخ بهدسترسی به وگا برای اولین بار

در صورتیکه برای اولین بار به این دستگاه دسترسی دارید، می توانید با مراجعه به سایت //wiki.sangoma.com/vega-net-discovery دستگاه خود را روی شبکه پیدا کنید. این صفحه تمام روشهای مختلف ممکن برای پیدا کردن وگا مورد نیازتان را پوشش می دهد.
وگا برای DHCP از پیش پیکربندی شده، به طوری که ساده ترین راه این است که همیشه دستگاه در یک شبکه با DHCP قرار گیرد. این کار باعث می شود که دستگاه راحت تر پیدا شود. اگر شما به دنبال یافتن سرور خود در log مربوط به سرور DHCP هستید، میتوانید نام میزبان را به صورت پیش فرض با عنوان  “this_hostname” پیدا کنید.