پاسخ بهرجیستر نشدن گیت وی وگا H.323

گیت وی وگا H.323 برای تشخیص رجیستری باید روی حالت گیت کیپر باشد و نام مستعار H.323 آن باید روی چیزی به غیر از NULL تنظیم شود. در صفحه H.323 در مرورگر وب، اطمینان حاصل کنید که مقداری غیر از NULL انتخاب شده باشد ( در قسمت بالای صفحه، حالت جاری، بصورت گیت کیپر نمایش داده می شود و دکمه تغییر حالت با عنوان “Standalone Mode’” مشخص شده است). در پایین صفحه، در بخشی که با عنوان H.323 Gatekeeper Terminal Alias مشخص شده، اطمینان حاصل کنید که حداقل یک موجودی داشته و مقدار نام، NULL نباشد.