پاسخ بهعدم اتصال تماس های خروجی به پورت FXS

اگر در هنگام شماره گیری اعداد از یک  POTS که به پورت FXS یک گیت وی وگا  متصل شده است، هنوز صدای بوق را می شنوید، به این دلیل است که شماره های  DTMF توسط گیت وی تشخیص داده نشده اند. برای رفع این مشکل، دامنه شماره های  rx را در POTS تغییر دهید.

set _advanced.pots.fxs.1.digital_rx_gain=3
 
بسته به گوشی POTS یا خط مورد استفاده تان، قبل از تشخیص شماره های تماس گرفته شده و قابل اعتماد، ممکن است لازم باشد،تنظیمات متفاوت را تست کنید. دامنه مقادیری که برای تست وجود دارد از 2- تا 5+ است. توجه داشته باشید که این تنظیمات مانند DTMF تحت تاثیر سطوح صدا هستند و وارد کردن مقادیر بالا اغلب باعث کم تر شدن صدا می شود.