پاسخ بهعدم دانلود تصویر firmware

پروتکل TFTP به مسائل مربوط به شبکه بسیار حساس است. بهترین روش برای ارتقاء این است که سرور TFTP و گیت وی وگا در یک زیر شبکه مشابه هم قرار داشته باشند و ترجیحا به Hub یا سوئیچ مشابهی متصل باشند. اگر برقراری این حالت امکان پذیر نباشد، بهتر است برای ارتقاء، بجای سرور TFTP  از FTP استفاده کنید این انتخاب باعث می شود تا  بسته های اطلاعات که ارسالشان با مشکل مواجه شده، کنترل و هدایت شوند.