پاسخ بهعدم دریافت صدای زنگ برگشتی

در سیستم های ویپ، صدای زنگ برگشتی(صدای زنگی که هنگام تماس می شنوید) ممکن است بوسیله هندست محلی که با آن تماس برقرار شده ساخته شود یا دستگاه ویپ مستقر در مقصد، صدای بوقی تولید کرده و آن را به عنوان یک مدیا از طریق لینک ویپ، برای شنیدن تماس گیرنده ارسال می کند.

بصورت پیش فرض، هنگامی تماسی با وگا یا از طریق وگا به پورت FXS وگا ایجاد شد، این گیت وی صدای زنگ برگشتی را تولید کرده و آن را از طریق VoIP ارسال می کند. برای آگاه سازی دستگاه دریافت کننده و شروع اجرای رسانه، گیت وی وگا پیغام سیپ 183 ‘Session Progress’ با SDP مناسب، می فرستد. برخی پراکسی ها/ دستگاههای تماس گیرنده، ‘183 Session Progress’ را پشتیبانی نمی کنند و به منظور ایجاد زنگ برگشتی قابل پخش برای تماس گیرنده به ‘180 Ringing’ نیاز دارند.

برای ارسال ‘180 Ringing’ می توانید وگا را با Vsdega تعویض کنید.(برای اینکه به دستگاه های محلی گفته شود تا به تولید بوق مخصوص خود بپردازند)  و بجای اینکه با ‘183 Session Progress’  انبوهی از رسانه ها ارسال شود، رسانه ای ارسال نشده و با تنظیم tones.net.ring  از 0 تا 1 این صدای بوق ایجاد شود. برای اطلاعات بیشتر به قسمت ” پارامترهای FXS SIP برای تولید بوق مخصوص در رابط VoIP “ را در راهنمای وگا مراجعه کنید.

برای اطلاعات روی صدای زنگ برگشتی در ISDN و سیستم های CAS، به قسمت “پارامترهای سیپ ISDN برای ایجاد زنگ برگشتی در رابط VoIP” در راهنمای وگا مراجعه کنید.