پاسخ بهعدم دسترسی به وکا

اگر دسترسی به یک واحد را با انتقال آن به یک زیر شاخه از دست داده اید و یا از واحد پاسخی دریافت نمی کنید، پورت کنسول، console بهترین راه برای دسترسی دوباره است.
یک کابل سریال را به کانکتور RJ-45  با برچسب “Console ” در پشت وگا، به پورت سریال کامپیوتر خود متصل کنید. برنامه ترمینال سریال را با پارامترهای زیر تنظیم کنید ( به عنوان مثال HyperTerminal)
 
          Baud Rate: 115200 bps 
          Data: 8 bits 
          Parity: None 
          Stop: 1 bit
 
اولین باری که در واحد command وارد می شوید،  show banner به شما IP صحیح هر رابط را نشان می دهد. قدم بعدی این است که کامپیوترتان را به وگا به صورت مستقیم وصل کنید و کامپیوترتان را به IP در زیر مجموعه شبکه وگا وصل کنید. دلیل متصل کردن مستقیم این است که کپی کردن IP ممکن است باعث از دست دادن شبکه شود.