پاسخ بهعلت بالا نیامدن D Channel

برای چک کردن لایه 1 و 2 به قسمت Status  رفته و روی Show  در بخش واسط ها کلیک کنید.

به یکی از خروجی های زیر دست خواهید یافت:

  • خروجی “layer1-active” که در شکل زیر نمایش داده شده است، به این معنی است که لایه 1 متصل شده اما لایه 2 قطع شده است.

نحوه رفع مشکل: این به این معنی است که کابل کشی درست است و شما یک موضوع سیگنالینگ دارید و نیاز به حل و فصل دارد.
برای رفع موضوع سیگنالینگ به این آدرس مراجعه کنید //wiki.sangoma.com/troubleshooter-vega-layer2-down.

  • خروجی “link-down” که در شکل زیر نمایش داده شده است، به این معنی است که لایه 1 متصل نشده است.

نحوه رفع مشکل: این مشکل به این معنی است که کابل کشی درست نیست و نیاز به رفع مشکل دارید. برای رفع مشکل کابل کشی به آدرس زیر مراجعه کنید //wiki.sangoma.com/troubleshooter-vega-layer1-down.
 

  • خروجی “link-up” به این معناست که لایه 1 و 2 به هم متصل هستند.

نحوه رفع مشکل: این به این معنی است که مشکل کابل کشی و یا مسائل سیگنالینگ وجود ندارد. کانال D شما متصل بوده و عملکرد آن به شکلی است که بایستی باشد.