پاسخ بهلیست سفید

اگر چه وگا در برنامه ریزی ورودی های طرح شماره گیری لیست سفید، بجای استفاده از TELC و TAC در ثبت ورودی های طرح شماره گیری، در جستجوی آدرس IP شبکه و شماره تلفن تماس گیرنده ها است، برای TELC از TEL و برای TAC از TA استفاده می کند.