پاسخ بهمشکل شنیده نشدن صدای بوق از طرف TDM-Vega-TDMPBX به سمت Vega T1/E1/BRI

سناریو: وگا دارای یک دستگاه NT تعبیه شده است. تماس ها از طریق وگا و یا PRI PBX وارد می شوند.
تماس گیرنده صدای تماس برگشتی را نمی شنود ولی تماس جواب داده می شود. معنی آن دستکاری است که بین Telco و NT PBX اتفاق افتاده  است. تماس گیرنده صدای تماس را نمی شود.
 
توصیف: اساساً ما تماسی را در اینجا به سمت دستگاه NT  نمی فرستیم. به صورت نرمال، وگا تحت شرایط عادی این کار را انجام نمی دهد. در این مورد، ابزار دیگری هست که یک ساعت را از منبع ساعت telco اصلی می گیرد.( در واقع این ترانک TDM دومی است)، حرکت به سمت این دستگاه به نیاز به فعال کردن آن نیاز دارد.
راه حل: در خط دستور CLI، لطفا دستور زیر را بنویسید:
 set _advanced.isdn.user_progress=1
.سپس Apply کرده و ذخیره کنید.