پاسخ بهمشکل وگا 100g/200g

  1. کابل فیزیکی میان وگا و Telco/PBX را بررسی کنید. بطور معمول از کابل ذخیره استفاده می شود.
  2. بعد از شناسایی سیم کشی ها، سعی کنید کابل را به پورت دوم دستگاه متصل کنید. در نتیجه پورت 1 پین اوت TE و پورت 2 پین اوت NT می شود. جزئیات در صفحه ویکی توضیح داده شده است. //wiki.sangoma.com/Vega-100-200-400 . وقتی کابل در پورت دوم قرار گرفت، مراحل زیر را مجددا انجام دهید. //wiki.sangoma.com/troubleshooter-vega-layer1-layer2
  3. اگر لینک مرحله قبل بالا آمد و نیاز به استفاده از هر دو پورت روی وگای خود داشتید، نیاز خواهید داشت تا در صورت عدم اتصال, برای پورت 1، یک کابل متقاطع بسازید.