پاسخ بهمشکل Vega 100/200/400/400g

  1. کابل فیزیکی بین وگا و Telco/PBX را کنترل کنید. عموماً از کابل ذخیره استفاده می کنند.
  2. هنگامی که سیم کشی تایید شده است، نیاز به یک کابل متقاطع خواهید داشت ولی مجبور نیستید آن را تهیه کنید. برای تغییر pinouts به بخش Expert Config -> E1/T1 بروید و سپس کادر موجود در ردیف  CrossOver را برای پورتی که تلاش می کنید به آن وصل شوید را کنترل کنید. در زیرمثالی برای پورت 1 مشاهده می کنید. اولین باری که آن را کنترل می کنید، روی Submitthen Apply  کلیک کرده و ذخیره کنید.