پاسخ بهنام قابل نمایش بر روی لینک TE به NT

  مشخصات Q.931 بیان می کند که صفحه نمایش تنها از NT به TE معتبر است. و در حالت برعکس معتبر نیست. گیت وی Vega تابع این خصوصیات است.