پاسخ بهنحوه جمع آوری log ها و تنظیمات

نحوه جمع آوری log ها و تنظیمات
1-به سایت //wiki.sangoma.com/Vega-Troubleshooting-Information رفته و گزارش گیری صحیح را برای وگا فعال کنید. برای انتخاب وگای صحیح روی صفحه وگای خود رفته و سیگنالینگ را مانند آنچه که در زیر نمایش داده شده، انجام دهید.
مرحله اول: سری دستورات زیر را مطابق با وگای خود اجرا کنید.

2-این موضوع را همان گونه که در صفحه ویکی در مرحله 1 نشان داده شده، تکرار کنید، سپس show support  و debug dump  را همانطور که در صفحه ویکی نمایش داده شده، جمع آوری کنید.
 
3-در قسمت فوقانی نمایش پشتیبانی، یک خروجی “ show log  ” وجود دارد که خلاصه رویدادهای بوقوع پیوسته در وگا را نمایش می دهد. به سمت پایین این خروجی (منظور پایین نمایش پشتیبانی نیست) حرکت کنید تا خلاصه جدید ترین تماس ها را مشاهده کنید.
برای مشاهده جزئیات سیگنالینگ (SIP/ISDN) از خروجی debug dump استفاده کنید. از قسمت زیرین خروجی ، برای فعالیت های اخیر استفاده کنید.

4-شکست تماس های TDM->SIP شما ممکن است بخاطر به دلیل دیگری بوقوع بپیوندد، اما مثال زیر یک مسیر راهنمای مناسب جهت رفع معضل  شما خواهد بود. اگر قادر به رفع مشکل نبودید، به آدرس //wiki.sangoma.com/Vega-Troubleshooting-Information  مراجعه کرده تا تیکتی ایجاد شود و اطمینان حاصل کنید که شامل “ show support  ” و ” debug dump ” باشد.