پاسخ بهوصل کردن DID خط آنالوگ

تماس های ورودی (FXO-> SIP)

شما می توانید طرح شماره گیری را برای اینکه به هر پورت اجازه دهید تا DID  خودش را داشته باشد ویرایش کنید. برای انجام این کار به مراحل زیر بروید:

Expert Config->Dial Plan->To_SIP

و دیگر ورودی های طرح شماره گیری را حذف کنید. در زیر یک مثال از اضافه کردن یک DID به 8 پورت FXO نشان داده شده است:
Inbound Calls (FXO->SIP)
Source: IF:0201    Destination: IF:9901,TEL:9054741990
Source: IF:0202    Destination: IF:9901,TEL:9054741991
Source: IF:0203    Destination: IF:9901,TEL:9054741992
Source: IF:0204    Destination: IF:9901,TEL:9054741993
Source: IF:0205    Destination: IF:9901,TEL:9054741994
Source: IF:0206    Destination: IF:9901,TEL:9054741995
Source: IF:0207    Destination: IF:9901,TEL:9054741996
Source: IF:0208    Destination: IF:9901,TEL:9054741997

در این مثال، ما یک DID را به هر خط اختصاص داده ایم. شما می توانید با استفاده از مثال زیر گروه بندی را انجام دهید.
 
مثال 2 – Source: IF:020[135] Destination: IF:9901,TEL:9054741990
توضیح – This assigns “9054741990” to ports 1, 3 and 5. Note ports 2 and 4 are NOT included. 
 
مثال 3 – Source: IF:020[1-5] Destination: IF:9901,TEL:9054741990
توضیح – This assigns “9054741990” to ports 1 to 5. Note ports 2 and 4 are included.  

 
تماس های خروجی (SIP->FXO)

برای تماس هایی که از SIP->FXO هستند، می توانید از مثال های زیر استفاده کنید. این نکته مهم است که بنویسید DID ارسالی از سمت کاربر در بخشی از پیام sip که ارسال شده است، اینجاست. چگونگی تعیین پورت های درست به این صورت بوده و دلیل TELC گرفته شده در فیلد منبع نیز همین است.

Source: IF:9901,TELC:9054741990,TEL:<.*>     Destination: IF:201,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741991,TEL:<.*>     Destination: IF:202,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741992,TEL:<.*>     Destination: IF:203,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741993,TEL:<.*>     Destination: IF:204,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741994,TEL:<.*>     Destination: IF:205,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741995,TEL:<.*>     Destination: IF:206,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741996,TEL:<.*>     Destination: IF:207,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741997,TEL:<.*>     Destination: IF:208,TEL<1>

اگر می خواهید خطوط را به عنوان ” انجام شده”، با تماس های ورودی گروه بندی کنید، می توانید Call Presentation Groups را ایجاد کنید. برای این که این کار را انجام دهید به

Expert Config -> Dial Plan-> Call Presentation Groups

بروید. تصویری از  “Presentation Groups “0600”  که شامل رابط “0201”  و “0202”  که دارای FXO #1  و FXO #2 هستند، در زیر نشان داده شده است.

 
گروه بندی پورت ها
 
بنابراین برای گروه بندی کردن اولین دو پورت باهم، می توانید از Presentation Groups و قوانین Dial Plan زیر استفاده کنید. متوجه می شوید که تنها 7 قانون در حال حاضر وجود دارد و قانون اول به Presentation Groups جدید اشاره می کند. همینطور، مثال اول به اینکه شماره تماس گیرنده باید از SIP از سمت کاربر ارسال شده باشد، اشاره دارد. چگونگی انتخاب پورت درست هنگام ایجاد یک تماس خروجی به همین صورت است.

Source: IF:9901,TELC:9054741990, TEL:<.*> Destination: IF:0600,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741992, TEL:<.*> Destination: IF:203,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741993, TEL:<.*> Destination: IF:204,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741994, TEL:<.*> Destination: IF:205,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741995, TEL:<.*> Destination: IF:206,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741996, TEL:<.*> Destination: IF:207,TEL<1>
Source: IF:9901,TELC:9054741997, TEL:<.*> Destination: IF:208,TEL<1>