پاسخ بهچرا در Zaptel ، ماژول های FXS مانند FXO نمایش داده شده و ماژول های FXO مانند FXS نمایش داده می شوند؟

یک ماژول FXS برای اتصال یک تلفن/فکس/مودم/تجهیزات مشتری در محل به یک کامپیوتر استفاده می شود. در نتیجه نیاز به شبیه سازی سیگنالینگ استفاده شده توسط دستگاههای مخابراتی دارد.این سیگنالینگ به نام FXO شناخته می شود.
در حالی که یک ماژول FXO در نقطه مقابل آن قرار دارد، این ماژول برای اتصال یک کامپیوتر به یک خط مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد، در نتیجه به شبیه سازی سیگنال از تلفن معمولی نیاز دارد. این سیگنالینگ به نام FXS نامیده می شود.
بنابراین کاملا طبیعی و درست است که سیگنالینگ استفاده شده توسط Zaptel، همیشه برعکس آن چیزی که ماژول نامیده می شود، باشد.
اگر شما در مورد ماژول خریداری شده یا ماژولی که دریافت کرده اید، نگران هستید، می توانید با استفاده از دستور
“wanrouter hwprobe verbose”
وابسته به درایورهای  Wanpipe  که کارت های نصب شده سنگوما را نمایش داده و موقعیت ماژول های FXO یا FXS را مشخص می کند، دقیقا نوع ماژولی که دارید را مشخص کنید