پاسخ بهچشمک زدن لامپ BRI

به صورت پیش فرض، گیت وی وگا به صورت اتوماتیک وقتی لایه 2 را در حال از کار افتادن می بیند، آنرا فوراً بر می گرداند. این نتایج در لایه 2 حذف می شود، دوباره نصب شده و دوباره به صورت منظم حذف می شود. این موضوع می تواند به واسطه بالا و پایین رفتن منظم پیام ها در پیام های ورودی، دیده شود.

برای اینکه به لایه 2 اجازه دهید که فقط بین تماسها جابجا شود و تنها برای طول مدت زمان برقراری تماس در نظر گرفته شود، از این  خط فرمان استفاده کنید:

Set _advanced.isdn.restart_l2_after_disc=0 

در پنل جلو، در طول تماس ها لامپ ISDN در وضعیت ثابت دیده می شود و بین تماس ها این لامپ چشمک می زند. برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیم سیستم های BRI، اطلاعات ’لیست انتخاب ارتباط IN_26 BRI‘ را ببینید.