پاسخ بهچطور می توان خطای “ZT_SPANCONFIG failed on span 1” یا “zt_chanconfig failed channel 1” را اصلاح کرد؟

  • ابتدا درtrixbox، دستور “wancfg_zaptel” یا “setup-sangoma” را اجرا کنید تا مطمئن شوید تنظیماتتان درست است. چون ممکن است که این مسئله بدلیل وجود یک مورد در پیکر بندی باشد.
  • دومین مورد می تواند بروز خطا در هنگام استارت شدن wanpipe باشد. برای دسترسی به پیغام خطا/var/log/messages را باز کرده و پیغام چاپ شده را خواهید دید. اگر برای پیدا کردن خطا یا رمزگشایی آن به کمک نیاز دارید، کافیست فایل /var/log/messages را دقیقا بعد از مشکل پیش آمده ارسال کنید. SUPPORT@CYTCO.NET
     
  • اگر در هنگام استارت شدن wanpipe، هیچ پیغام خطایی وجود نداشت، ZTDUMMY یا کارت TDM دیگری می تواند span 1 را بگیرد. برای بررسی این موضوع “cat /proc/zaptel/1” را اجرا کرده و مطمئن شوید که خروجی برای مشخص کردن این که wanpipe  است، شامل WP است.  اگر کارت TDM دیگری در سیستم موجود است، به قسمت

Sample Configuration of Sangoma card with another TDM Card رفته و مراحل زیر را انجام دهید.

اگر ZTDUMMY بارگذاری شده باشد، می توانید با اجرای ” asterisk -rx “stop now” “, “wanrouter stop” و سپس این دستور را اجرا کنید “/etc/init.d/zaptel stop”.
زمانی که اجرای آن کامل شد، “ls /proc/zaptel” را اجرا کنید و مطمئن شوید که هیچ خروجی ندارید سپس “wanrouter start”، “ztcfg -vv” و “asterisk” را اجرا کنید و تست کنید که آیا همه چیز درست کار می کند. برای اطمینان از اینکه اسکریپت شروع zaptel مجددا اجرا نشده است، فقط “chmod -x /etc/init.d/zaptel” را اجرا کنید و این کار اسکریپت را غیر فعال کرده، اما آنرا برای استفاده احتمالی شما در آینده، حذف نمی کند.