پاسخ بهکار نکردن تماس ISDN با ISDN

در پیغام های تنظیمات ISDN ، علاوه بر شماره تماس گرفته شده و احتمالا شماره دریافت کننده تماس، می تواند اطلاعات دیگری از جمله عناصر اطلاعاتی را به همراه داشته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که گیت وی وگا برخی عناصر اطلاعاتی را بصورت پیش فرض عبور داده و برخی دیگر عبور داده نشوند.
برای فعال کردن مشخصه عناصر اطلاعاتی که باید از طریق گیت وی وگا عبور داده شوند، باید تنظیمات روی “تونل” تنظیم شود.
 
برای فعال کردن قابلیت تونلینگ عناصر اطلاعاتی:

set dsl.port.1.group.1.tunnel_IEs_only=1           
 
توجه داشته باشید که این دستور برای واسط های ISDN  مبدا و مقصد اجرا شود.
 
برای فعال کردن تونلینگ از Low_Layer_Compatibility عناصر اطلاعاتی  (mie_id=7c):

   set _advanced.isdn.IEs_to_tunnel=7c 
 
عناصر اطلاعاتی متفاوت می توانند بوسیله تنظیمات IEs_to_tunnel در یک لیست جدا شده با کاما از mie_ids  تونل گذاری شوند.
برای تعیین عناصر اطلاعاتی که به تونل گذاری نیاز دارند، از قابلیت trace  کردن یا ردیابی ISDN در گیت وی وگا استفاده کنید و به پیغام ورودی و خروجی تنظیمات توجه کنید. شماره عناصر اطلاعاتی بصورت ‘mie_id’ نشانه گذاری می شوند.