پاسخ بهیک خط E1/PRI دارم، تماسهای ورودی بخوبی انجام می شوند ولی تماسهای خروجی درست کار نمی کنند، مشکل چیست؟

بیشتر خطوط E1 برای مشخص کردن نوع شماره گرفته شده، به LibPRI/Asterisk نیاز دارند. در Zapata.conf ، سعی کنید مقادیری که در قسمت پایین آمده را امتحان کنید (بخاطر داشته باشید که این موارد را قبل از تعریف کانالها، اضافه کنید):
pridialplan= local  
(این مقدار می تواند ناشناخته، اختصاصی، ملی و بین المللی باشد)