ارتقاء تنظیمات zaptel

5 سال قبل

 “HARDHDLC” در تنظیمات zaptel چه معنی دارد و یا چرا نمی توانم  Zaptel-1.4.X و Wanpipe-3.2.X را ارتقاء دهم و یا از تنظیمات قدیمی ام مجدداً استفاده کنم؟