از Ubuntu استفاده می کنم و زمانی که سعی می کنم از نصب ./Setup استفاده کنم، ییغام خطای زیر را دریافت می کنم; “./Setup: 1014: Syntax error” ، علت چیست؟