تعیین پورت و کانال در A500

5 سال قبل

چگونه تعیین کنیم چه پورتی و چه شماره کانالی در A500 در حال استفاده است؟