دریافت پیغام not a VegaStream file

5 سال قبل

وقتی سیستم خود را ارتقا می دهم، پیغام ” error – not a VegaStream file” را دریافت می کنم. علت چیست؟