هنگامی که اسکریپت توقف Wanrouter اجرا شد، چگونه می توان استریسک را متوقف کرد؟