وصل کردن DID خط آنالوگ

5 سال قبل

چگونه می توانم DID ها را به هر خط آنالوگ اضافه کنم؟ آیا می توانم 2 خط یا تعداد بیشتری را به یک DID تنها وصل کنم؟