چرا تا زمانی که خطوط آنالوگ را قطع و وصل می کنم، قادر به برقراری تماس خروجی نیستم؟