چرا در Zaptel ، ماژول های FXS مانند FXO نمایش داده شده و ماژول های FXO مانند FXS نمایش داده می شوند؟