چرا نمی توانم شماره گیری کنم؟(این قضیه به دلایل مختلف اتفاق می افتد)