چطور می توان خطای “ZT_SPANCONFIG failed on span 1” یا “zt_chanconfig failed channel 1” را اصلاح کرد؟