یک خط E1/PRI دارم، تماسهای ورودی بخوبی انجام می شوند ولی تماسهای خروجی درست کار نمی کنند، مشکل چیست؟