تلفن شبکه سنگوما Sangoma s500

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s500 تلفن شبکه ویپ Sangoma s500: مناسب برای کاربران مشتاق تلفن Sangoma s500 با ویژگی های...

ادامه ←

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s300

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s300   تلفن شبکه ویپ Sangoma s300: طراحی انحصاری برای FreePBX تلفن Sangoma s300 با ویژگی...

ادامه ←